Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta numeroina

Vuonna 2017 kehitysyhteistyön osuus LSV:n kokonaiskuluista oli 85%. Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 10% ja muun toiminnan 5%.

Kehitysyhteistyöhankkeet

Kehitysyhteistyöhankkeet muodostavat valtaosan LSV:n vuotuisesta budjetista. Vuonna 2017 kehitysyhteistyöhankkeiden kokonaiskulut olivat 845 172 euroa (85% LSV:n kokonaiskuluista). LSV käytti 529 582 euroa kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdemaissa (Somaliassa, Nepalissa, Tansaniassa ja Nigeriassa), ja hankkeita tuettiin Suomesta käsin tehtävällä työllä, tiedotuksella, monitoroinnilla ja evaluoinneilla 197 725 eurolla. Hallintokuluja kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdistui 69 134 euroa, joka vastaa 7% LSV:n vuoden 2017 kokonaiskuluista. Tämän lisäksi LSV:n hankeryhmissä toimivat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset tekivät kehitysyhteistyöhankkeissa vapaaehtoistyötä 48 731 euron edestä.

Kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katetaan kotimaisilta ja kansainvälisiltä tahoilta saatavilla hankeavustuksilla sekä LSV:n itse keräämällä omarahoituksella. Merkittävin rahoittaja on ulkoministeriö, jonka kehitysyhteistyöhankkeille myöntämiä hanketukia käytettiin vuonna 2017 yhteensä 551 939 euroa. Kansainvälisiä avustuksia käytettiin yhteensä 184 284 euroa. Kansainvälisistä avustuksista valtaosan muodosti Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -rahastolta Somalian tuberkuloosityölle saatu avustus. Tuberkuloosityötä tuki myös kotimainen Nummelan Parantolan lääketieteellinen tutkimussäätiö. Loput kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin pääosin lahjoitusvaroilla ja suomalaisten lääkärien tekemällä vapaaehtoistyöllä. Lahjoitusvaroja käytettiin kehitysyhteistyöhankkeisiin 44 715 euroa.

Kotimaan hankkeet ja muu toiminta

LSV:llä oli vuonna 2017 käynnissä kaksi kotimaan hanketta: paperittomien terveydenhuoltoon liittyvä PapeTe-hanke sekä lobbausta terveysnäkökulmasta tarkastellut eurooppatiedotushanke. Näiden yhteenlasketut kulut 99 897 euroa muodostivat 10% kaikista LSV:n kuluista. Kotimaan hankkeille kohdistui hallintokuluja 14 583 euroa, joka vastaa 1%:ia LSV:n vuoden 2017 kokonaiskuluista. Paperittomien terveydenhuoltohankkeen rahoitti STEA. Lobbaushankkeen toteutukseen saatiin ulkoministeriön eurooppatiedotustukea.

Muusta kuin hanketoiminnasta aiheutui kuluja yhteensä 48 913 euroa, joka sisältää 8 898 euroa muulle toiminnalle kohdistuneita hallintokuluja (1% LSV:n kokonaiskuluista).

Kokonaistasolla hallintokuluja oli 92 615 euroa. Tämä vastaa 9%:ia LSV:n 2017 kokonaiskuluista.