Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Työmme tuloksia

Lääkärin sosiaalinen vastuu tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Suomessa ja maailmalla.

Vuoden 2023 toiminnassa jatkui merkittävässä roolissa terveysalan kehitysyhteistyö sekä terveyspoliittinen hanke- ja vaikuttamistyö. Ilmastolääkärit-verkosto ja rauhanjaosto toimivat tahoillaan aktiivisesti vaikuttamistyössä.

Kehitysyhteistyö vuonna 2021

Kehitysyhteityöjaosto aloitti uusia hankkeita Beninissä, Keniassa, Intiassa ja Nepalissa. Kevään aikana
viimeisteltiin ohjelmallisempaa lähestysmistapaa kehitysyhteistyöhön: LSV haki ensimmäistä kertaa
vationavustusta kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön toukokuussa 2021.

LSV:n kehitysyhteistyön kansanterveysmallien kestävä kehittäminen yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa laajentui vuonna 2021. Vuoden alusta alkoi uudet hankkeet Nepalissa, Keniassa, Intiassa ja Beninissä, hanketyön jatkuessa Somaliassa. Kehitysyhteistyöhankkeita oli vuonna 2021 kuusi ja niitä rahoittaa ulkoministeriö.

Beninissä käynnistyi kaksivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on parantaa kliinisen laboratoriodiagnoosin laatua, mikä on auttanut saavuttamaan kestäviä vaikutuksia Beninin terveyssektorilla.

Vuoden 2021 aikana maan 25 kliinistä laboratoriota on kartoitettu veriviljelmien tekemiseen ja antibioottiherkkyystutkimuksen suorittamiseen liittyvien käytäntöjen arvioimiseksi. 12 valikoitua kokeneempaa kouluttajaa on koulutettu. Heidän tulisi edelleen kouluttaa 40 kliinisen laboratorion henkilöstöä ja hankkeessa seurataan tilanteen edistymistä ja koulutusten laatua. Kouluttajien koulutuksen aikana osallistujat tekivät ja kirjasivat 21 korkealaatuista toimenpidettä bakteriologian kliinisen laboratoriodiagnostiikkaan. Nämä toimenpiteet ovat tarkastaneet ja validoineet beniniläiset ja suomalaiset kouluttajat ja koulutuksen lopputyönä tuotettiin työohjeet, jotka jaetaan kaikkiin maan kliinisiin laboratorioihin.

Intiassa toteutetaan hanke seksuaalisen väkivallan ehkäisystä vuosina 2021-2024. Paikallisena kumppanina toimii MAMTA Health Institute for Mother and Child. Hankkeen alussa vallitsevat sukupuolinormit ja asenteet sukupuolittunutta väkivaltaa kohtaan kartoitettiin perustutkimuksella projektialueilla Jaipurissa ja Uttar Pradeshissa. Tuloksena tunnistettiin viis avainteemaa: 1) väkivallan muodot, 2) sukupuolittunut väkivalta eri elämänvaiheissa, 3) tukipalvelut sukupuolittuneen väkivallan uhrille 4) mahdollisuus kaikille 5) sekä tasa-arvon edistäminen ja omaksuminen. Yleisön tietoisuutta
parannettiin jakamalla viestintämateriaalia yhteisöissä laajasti toimiville alueille, kuten sairaaloihin, Anganwadi-keskuksiin, kouluihin, panchayat/osaston toimistoihin ja yhteisökeskuksiin viestien levittämisen varmistamiseksi. Projektiryhmän jäseniä koulutettiin aiheista sukupuoli, tasa-arvonormit, väkivalta ja kommunikaatiotaidot. Ryhmän jäsenet muodostivat nuoriso- ja vanhempainryhmiä, jotka osallistuivat oppimistilaisuuksiin projektiaiheista. Tuloksena edunsaajaryhmien tietoisuus ja ymmärrys naisiin kohdistuvan rikollisuuden asemasta, sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, ymmärrys sukupuolesta ja sukupuolinormeista kasvoi.

Keniassa käynnisty hanke vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksien edistämiseksi. Hanke toteutuu vuosina 2021-2024. Tavoitteena on edistää vammaisten tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksien toteutumista, ml. seksuaali- ja äitiysterveys, perhesuunnittelu ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisy. Hanke pyrkii vähentämään vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa moniperustaista syrjintää, jota vammaiset tytöt ja naiset kokevat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien edistämisen puitteissa. Tavoitteena on myös vahvistaa vammaisjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestötoimijoiden kapasiteettia edistää näiden oikeuksien toteutumista ja varmistaa vammaisten tyttöjen ja naisten pääsyä laadukkaisiin terveyspalveluihin. Vastuunkantajien, sekä yhteisöissä että viranomaisten parissa, tietoisuutta lisätään kouluttamalla avainhenkilöitä ja levittämällä koulutusmateriaalia. Terveyspalvelujen tarjoajia opastetaan konkreettisesti parantamaan palveluihin pääsyä ottaen huomioon eri vammaisuuden muotoja, mm. liikkumisrajoitteisuuden, aistivammat ja kehitysvammat.

Nepalin hanke kuulo- ja näkövammaisten lasten terveyden ja koulunkäynnin edistämiseksi Baran ja Parsan maakunnissa Nepalissa on niin ikään nelivuotinen (2021-2024). Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-14-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin etelä-Nepalissa. Tällä alueella koulua käymättömien lasten osuus on suuri, ja väestö on köyhää. Suurin osa alueen koululaisista on poikia, ja hankkeen kautta tuetaan myös tyttöjen
tasa-arvoista oikeutta koulunkäyntiin. Hanke toimii vuosina 2017-2018 toteutetun hankkeen jatkona. Vuonna 2021 koulutettiin vapaaehtoisia terveyssisaria tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon tai näön
ongelmia. Nämä vapaaehtoiset asuvat yhteisöissä, jossa hanketta toteutetaan. Hanke keskittyi myös
opettajien ja perheenjäsenten kouluttamiseen vammaisten oikeuksista ja tuen tarpeesta. Hankkeessa
tuotettiin paljon informatiivista viestintämateriaalia eri kohderyhmille, viittomakielen sanakirja ja koulutusmateriaalia opettajille. Baraan perustettiin oma näön ja kuulon hoitokeskus sekä kuntoutuskeskus paikallisten viranomaisten tukemana, toiminta käynnistyy laajemmin vuonna 2022. Paikallisena yhteistyökumppanina toimii B. P. Eye Foundation-järjestö, jolla on vuosikymmenien kokemus aistivammaisten lasten kuntouttamisesta ja silmälääkärien ja optikoiden kouluttamisesta. Lisäksi hankkeessa on yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa koskien vammaisten oikeuksia, kuntoutusta ja inklusiivista koulutusta ja yhteistyön tavoitteena on tietoisuuden lisääminen näistä aiheista paikallisten päättäjien ja asukkaiden keskuudessa. Hanke aloitti myös intensiivisen yhteistyön paikallisen Kuurojen Liiton kanssa, sekä hankkeen kumppanin henkilökuntaa koulutettiin ihmisoikeuksista, lasten oikeuksista sekä inklusiivisuudesta mm. koulunkäynnissä.

Somalian tuberkuloosiohjelma hankevuonna 2021 pääosin kahden päärahoittajan tuella: ulkoministeriö ja Global Fund (GF) to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Covid-19 pandemian matkustusrajoitusten takia vuonna 2021 ei ollut mahdollista toteuttaa vapaaehtoisten kanssa suunniteltuja seurantamatkoja Suomesta, mutta matkustusrajoitusten helpottuessa loppuvuodesta ohjelmapäällikkö teki kaksi monitorointimatkaa Somalimaahan. Koronasta huolimatta alkuperäiset hankesuunnitelmat pystyttiin kuitenkin pääpiirteissään toteuttamaan paitsi hankkeen väliarviointi ei toteutunut matkutusrajoitusten vuoksi. Ohjelman päätavoitteena on Somalian kansallisen tuberkuloosiohjelman tukeminen. Vuonna 2021,
samoin kuin edellisinä vuosina, LSV vastasi Somaliassa kahdesta tuberkuloosipoliklinikasta Hargeisassa ja Mogadishussa. Poliklinikoiden ohella LSV jatkoi Hargeisan kansallisen viitelaboratorion toiminnan kehittämistä yhteistyössä terveysviranomaisten ja Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa. Tuberkuloosipotilaiden hoitoon hakeutuminen yleisesti ottaen väheni vuonna 2021 ja osittain sen syyksi on arvioitu pelko mahdollisesta koronatartunnasta, osittain syynä voi olla terveyspalveluiden kuormittavuus. Aluesairaaloiden tuberkuloosiosastot olivat monin paikoin Somalimaassa jouduttu muuttamaan koronapotilaitten hoitoon. Laadukas laboratoriotyö tuberkuloosin diagnosoinnissa ja ennen kaikkea lääkeresistenssikantojen tutkimisessa jatkui.

Somalimaassa jatkui mielenterveyshanke, jonka päätavoitteena on yhteisöperustaisten mielenterveyspalveluiden kehittäminen, tietoisuuden lisääminen ja stigman vähentäminen yhteistyössä kansallisten terveysviranomaisten kanssa, jolloin myös toiminta integroituu luontevasti julkiseen terveydenhuoltoon vahvistaen sen kapasiteettia. Samoin koulutetaan myös terveysalan ammattilaisia. Hankkeen keskiössä ovat ihmisoikeusperustaisuus sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen. Yhteistyökumppanina toimii General Assistance and Volunteer Organisation (GAVO), jolla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä Somalimaassa. GAVO toimii myös aktiivisesti Somalimaan terveysministeriön mielenterveyden koordinaatioryhmässä. Hankkeen tuella rakennettu Hargeisan psykososiaalisen tuen keskuksen toiminta pääsi vauhtiin vuoden alkupuolella – uudet mielenterveystyöntekijä ja sosiaalityöntekijät koulutettiin. Koska mielenterveyspalveluiden tarve ilmeni suuremmaksi kuin oli alkuperäisessä hankesuunnitelmassa arvioitu, rekrytoitiin keskukseen työskentelemään osa-aikaisena myös lääkäri. Yhteisössä jatkettiin äitiys- ja lastenneuvoloissa työskentelevien terveystyöntekijöiden kouluttamista identifioimaan mielenterveyspalveluja tarvitsevia äitejä.

Terveyspoliittisen jaoston toiminta vuonna 2021

Terveyspoliittisen toiminnan painopisteet ovat tasavertainen terveydenhuolto ja kestävä, tasavertainen lääkepolitiikka. Toiminnan tavoitteina on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuutta tasavertaisen terveyspolitiikan kysymyksistä ja haasteista, ja tarjota päätöksentekijöille asiantuntijatietoa tähän liittyvissä terveyspoliittisissa kysymyksissä. Suurimpana toiminnan osa-alueena on paperittomien terveydenhuoltoon liittyvä PaPeTe -työ. Jaos järjesti lääkäreille debattitilaisuuden otsikolla Terve vai sairas lääkehuoltovarmuus? Helsingin Messukeskuksessa Lääkäripäivillä tammikuussa 2021. Tilaisuudessa alustajina oli Meri Koivusalo, Mirella Miettinen ja Mia Bengström, keskustelua juonsi Salla Nazarenko. LSV oli mukana messuilla virtuaalisella osastolla ja näkyvyyteen panostettiin mm. ostamalla logolle näkyvyyttä/mainostilaa Areena-lavalla ennen debatteja ja tauoilla. Lisäksi LSV ry oli loppuvuodesta suunnittelemassa Sosiaalifoorumin järjestämää Sote-keskustelua, joka toteutui webinaarina tammikuussa 2022.