Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Soten ekologisen jälleenrakennuksen neuvolaprojekti: Ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea (2020-21) ja Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä (2021-)

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -kokeiluhaun kautta rahoittama kokeilu käynnistyi elokuun 2020 lopussa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kestävyys- ja ympäristötietoisuutta tuodaan mukaan neuvolan arkeen yhdistäen sitä terveyden edistämiseen. Kokeilu perustui ajatukselle, että luontoyhteyden vaaliminen ja maapallon kannalta kestävät elämäntavat tukevat myös yksilöiden hyvinvointia. Oletuksena oli, että aktiivinen toiminta kestävyyden eteen voi vähentää perheiden ympäristöhuolta, lisätä toimijuutta sekä siten edistää hyvinvointia. Yksilöiden pienet valinnat puolestaan lisäävät yhteiskunnan muutosvalmiutta. Kokeilu toteutettiin Ahtialan neuvolassa Lahden kaupungissa ja se sai myönteisen vastaanoton sekä herätti kiinnostusta mm. YLE:n uutisissa.

Terveydenhoitajat ja heidän esihenkilönsä osallistuivat työpajoihin (4x3h), joissa käsiteltiin ilmasto- ja kestävyyskysymyksiä neuvolan työn näkökulmasta ja etsittiin tapoja tukea perheiden kestäviä, terveyttä edistäviä elämäntapoja. Yhdessä työpajassa mukana oli myös vapaaehtoisia perheitä suunnittelemassa tulevaisuuden kestävää neuvolaa. Työpajat terveydenhoitajille ja perheille tuotti Helsingin yliopiston Kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen Kudelma-verkosto (Helsingin yliopisto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma). Kokeilussa testattiin myös ravitsemuksen työkalu MealLoggerin soveltumista kasvispainotteisuuden lisäämiseen.

Lahti on Euroopan unionin ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 (European Green Capital 2021) ja kaupunki tukee aktiivisesti asukkaidensa ilmasto- ja ympäristöystävällisiä elämäntapavalintoja. Neuvolakokeilu toimi yhteistyössä Lahden ympäristöpääkaupunkihankkeen kanssa ja on alku tuleville sote-sektorin kestävän kehityksen hankkeille alueella.

Kokeilu sai rahoituksen Ympäristöministeriön avaamasta Kuntien ilmastoratkaisut -hausta, joka julkaistiin Kokeilunpaikka.fi -sivustolla. LSV:ssä hanketta koordinoi LL Hanna Rintala (hanna.rintala@lsv.fi).

Kokeilun tulokset

“Sitähän terveydenhuollon työn tulee olla, että meidän lapsillamme olisi tulevaisuudessa hyvä olla.”

Kokeiluun osallistuneet terveydenhoitajat kokivat voimaantuvansa ottamaan kestävyyskysymykset herkemmin esille perheiden kanssa, sillä he ymmärsivät että pienilläkin teoilla ja muutoksilla (esim. sanavalinnoilla) he voivat edistää kestävää kehitystä neuvolassa. Tämä toi heille toivon tunnetta siitä, että he voivat vaikuttaa maapallon hyvinvointiin oman työnsä kautta. Terveydenhoitajat kertoivat myös kokeilun olleen heille herättelevä ja mukava piristys arkityön keskellä, kun he saivat keskittyä kestävyysteemoihin yhdessä kollegoiden kanssa ideoiden. Kaikki kokeilusta palautetta antaneet terveydenhoitajat kertoivat aikovansa toteuttaa kokeilusta nousseita ideoita käytännössä, niin toimintatavoissa kotona kuin omassa työssään asiakkaiden ohjauksessa.

Lyhyt kokeilu toi myös esiin keinot, millä tulokset voidaan skaalata aluksi Päijät-Hämeeseen ja jatkossa koko Suomeen. Terveydenhoitajat ideoivat viimeisessä työpajassa ilmasto- ja kestävyysajattelun integroimisen heidän arkityötään ohjaavan käyntirungon sisältöön yhteistyössä kehittämistyöryhmän kanssa. Lisäksi terveydenhoitajat kokivat syksyn kokeilua vastaavan työpajatyöskentelyn olevan hyvin tarpeellista koko kuntayhtymän neuvolahenkilöstölle. He olivat huolissaan siitä, jääkö kokeilun aikana saatu oppi vain heidän käyttöönsä.

Jatkohanke: käyntirungon työstäminen

Kevään 2021 aikana kuusi innostunutta terveydenhoitajaa ja yksi ravitsemusterapeutti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä lähtivät mukaan työstämään neuvolan työtä ohjaavaa käyntirunkoa sellaiseen muotoon, että se tukee terveyden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämistä yhtä aikaa win-win -periaatteen mukaan. Työtä ohjasivat kestävyysasiantuntijat LSV:sta ja Kudelma-verkostosta, ja Lahden kaupungin ympäristöneuvontayksikkö tuki hanketta. Yhteistyö oli inspiroivaa ja terveydenhoitajat toivat esille tärkeää asiantuntemustaan ja välittämistään perheiden hyvinvoinnista. Kevään aikana kehitettiin käyntirungon lisäksi neuvolan kestävyystyön käsimalli, joka toimii muistuttajana kestävien elämäntapojen osa-alueista ja siitä, miten voimme tuottaa ympäristöön positiivista kädenjälkeä työmme kautta (kuva).

THL:n suunnalta on tullut esiin kiinnostusta uudistettua käyntirunkoa kohtaan. Hankkeen aikana kävi vielä aiempaa selvemmäksi, että muukin neuvoloiden henkilökunta tarvitsee lisäkoulutusta kestävyysasioiden huomioimisesta työssä – esimerkiksi neuvolalääkärit. Kevään työryhmässä nousi esiin tarve saada ravitsemussuositukset tukemaan planetaarista, terveyttä edistävää ruokavaliota. Myös lisäkoulutuksen tarve tuli esiin.

Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä -projekti (2021)

LSV:n ympäristöjaoston koordinoima Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä -projekti jatkaa Lahden neuvoloiden kanssa syksyllä 2020 aloitettua kestävyyden pioneerityötä. Syksyn 2021 aikana projektissa koulutettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY:n) neuvoloiden sekä Lahden perhekeskuksen henkilöstöä kestävyysajattelussa ja kestävien elämäntapojen edistämisessä. Samalla valmisteltiin kestävyysnäkökulmilla vahvistetun käyntirungon käyttöönottoa. Projekti on edelläkävijä ruohonjuuritason terveyden ja kestävyyden yhdistävänä win-win toimintamallina. Syksyn työn päätöksenä järjestettiin kansallinen webinaari, johon kutsuttiin alan toimijoita inspiroitumaan Päijät-Hämeen neuvoloiden kestävyystyöstä ja keskustelemaan laajemmin terveydenhuollon mahdollisuuksista edistää kestävää hyvinvointia. Projektia on vuoden 2021 aikana rahoittanut Ympäristöministeriö ja Kestävä Lahti -säätiö.

Koulutukset

Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä -projektissa hyödynnettiin PHHYKY:n neuvoloissa toteutetun ja ympäristöministeriön rahoittaman Ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea -kokeilun aikana kehitettyjä opetusmetodeja sekä materiaaleja. Koulutuskokonaisuus toteutettiin työpajamuotoisina, osallistavina yhteiskehittämistilaisuuksina yhdessä Kudelma-verkoston kanssa. Neuvoloiden henkilökunnan kouluttaminen on lisännyt koko työyhteisön osaamista kestävyyskysymyksissä ja mahdollistanut henkilökunnan tuen perheille sekä toinen toisilleen. Osallistujien palautteet koottiin anonyymisti ja tulokset julkaistiin Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä -webinaarissa. 

Projektin puitteissa kehitetty koulutuskokonaisuus on herättänyt laajasti kiinnostusta alan toimijoiden keskuudessa. Se on mahdollista skaalata kansallisesti ja se voidaan toteuttaa myös muissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä sekä muissa lapsiperheille kohdistetuissa palveluissa. 

“Huoli maailman tilasta vähenee hiukan, kun ymmärtää että omassa työssä voi itse asiassa vaikuttaa näihin asioihin.” 

Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä – webinaari 

Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä – projekti kulminoitui kansalliseen webinaarin joka kokosi yhteen sekä terveydenhuollon että kestävyystieteen asiantuntijoita lapsiperheiden kestävän hyvinvoinnin äärelle. Webinaariin osallistui lapsiperheiden hyvinvointia edistäviä toimijoita ympäri Suomea ja webinaarin tavoitteena oli aikaansaada keskustelua luontoyhteyden tukemisesta sekä muista kestävyysnäkökulmista terveyden edistämistyössä. 

Asiantuntijaluentojen ja PHHYKY:n neuvoloiden kestävyystyön esittelyn lisäksi webinaarin ohjelmassa oli ryhmissä tapahtuvaa keskustelua kestävästä hyvinvoinnista lapsiperheissä ja terveydenhuollon mahdollisuuksista tukea kestäviä elämäntapoja laajemminkin.

Webinaari järjestettiin 23.11.2021 osana Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 – vuoden tapahtumia. 

LSV tulee jatkamaan kestävyystyötä Lahden neuvoloissa vuoden 2022 aikana yhteistyössä Tunne ry:n kanssa.

Hanketta koordinoivat Mikaela Grotenfelt-Enegren (mikaela.grotenfelt(a)gmail.com) ja Charlotta Holmström (charlotta.holmstrom(a)helsinki.fi).