Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Soten ekologinen jälleenrakennus – ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -kokeiluhaun kautta rahoittama kokeilu käynnistyi elokuun 2020 lopussa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kestävyys- ja ympäristötietoisuutta tuodaan mukaan neuvolan arkeen yhdistäen sitä terveyden edistämiseen. Kokeilu perustui ajatukselle, että luontoyhteyden vaaliminen ja maapallon kannalta kestävät elämäntavat tukevat myös yksilöiden hyvinvointia. Oletuksena oli, että aktiivinen toiminta kestävyyden eteen voi vähentää perheiden ympäristöhuolta, lisätä toimijuutta sekä siten edistää hyvinvointia. Yksilöiden pienet valinnat puolestaan lisäävät yhteiskunnan muutosvalmiutta. Kokeilu toteutettiin Ahtialan neuvolassa Lahden kaupungissa ja se sai myönteisen vastaanoton sekä herätti kiinnostusta mm. YLE:n uutisissa https://yle.fi/uutiset/3-11630035.

Terveydenhoitajat ja heidän esimiehensä osallistuivat työpajoihin (4x3h), joissa käsiteltiin ilmasto- ja kestävyyskysymyksiä neuvolan työn näkökulmasta ja etsittiin tapoja tukea perheiden kestäviä, terveyttä edistäviä elämäntapoja. Yhdessä työpajassa mukana oli myös vapaaehtoisia perheitä suunnittelemassa tulevaisuuden kestävää neuvolaa. Työpajat terveydenhoitajille ja perheille tuotti Helsingin yliopiston Kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen Kudelma-verkosto (Helsingin yliopisto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma). Kokeilussa testattiin myös ravitsemuksen työkalu MealLoggerin soveltumista kasvispainotteisuuden lisäämiseen.

Lahti on Euroopan unionin ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 (European Green Capital 2021) ja kaupunki tukee aktiivisesti asukkaidensa ilmasto- ja ympäristöystävällisiä elämäntapavalintoja. Neuvolakokeilu toimi yhteistyössä Lahden ympäristöpääkaupunkihankkeen kanssa ja on alku tuleville sote-sektorin kestävän kehityksen hankkeille alueella.

Kokeilu sai rahoituksen Ympäristöministeriön avaamasta Kuntien ilmastoratkaisut -hausta, joka julkaistiin Kokeilunpaikka.fi -sivustolla. LSV:ssä hanketta koordinoi LL Hanna Rintala (hanna.rintala@lsv.fi).

Kokeilun tulokset

“Sitähän terveydenhuollon työn tulee olla, että meidän lapsillamme olisi tulevaisuudessa hyvä olla.”

Kokeiluun osallistuneet terveydenhoitajat kokivat voimaantuvansa ottamaan kestävyyskysymykset herkemmin esille perheiden kanssa, sillä he ymmärsivät että pienilläkin teoilla ja muutoksilla (esim. sanavalinnoilla) he voivat edistää kestävää kehitystä neuvolassa. Tämä toi heille toivon tunnetta siitä, että he voivat vaikuttaa maapallon hyvinvointiin oman työnsä kautta. Terveydenhoitajat kertoivat myös kokeilun olleen heille herättelevä ja mukava piristys arkityön keskellä, kun he saivat keskittyä kestävyysteemoihin yhdessä kollegoiden kanssa ideoiden. Kaikki kokeilusta palautetta antaneet terveydenhoitajat kertoivat aikovansa toteuttaa kokeilusta nousseita ideoita käytännössä, niin toimintatavoissa kotona kuin omassa työssään asiakkaiden ohjauksessa.

Lyhyt kokeilu toi myös esiin keinot, millä tulokset voidaan skaalata aluksi Päijät-Hämeeseen ja jatkossa koko Suomeen. Terveydenhoitajat ideoivat viimeisessä työpajassa ilmasto- ja kestävyysajattelun integroimisen heidän arkityötään ohjaavan käyntirungon sisältöön yhteistyössä kehittämistyöryhmän kanssa. Lisäksi terveydenhoitajat kokivat syksyn kokeilua vastaavan työpajatyöskentelyn olevan hyvin tarpeellista koko kuntayhtymän neuvolahenkilöstölle. He olivat huolissaan siitä, jääkö kokeilun aikana saatu oppi vain heidän käyttöönsä.

Jatkohanke: käyntirungon työstäminen

Kevään 2021 aikana kuusi innostunutta terveydenhoitajaa ja yksi ravitsemusterapeutti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä ilmoittautuivat mukaan työstämään neuvolan työtä ohjaavaa käyntirunkoa sellaiseen muotoon, että se tukisi terveyden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämistä yhtä aikaa win-win -periaatteen mukaan. Työtä ohjasivat kestävyysasiantuntijat LSV:sta ja Kudelma-verkostosta, ja Lahden kaupungin ympäristöneuvontayksikkö oli mukana tukemassa hanketta. Yhteistyö oli todella inspiroivaa ja terveydenhoitajat toivat esille tärkeää asiantuntemustaan ja välittämistään perheiden hyvinvoinnista. Kevään aikana kehiteltiin lisäksi neuvolan kestävyystyön käsimalli, joka toimii muistuttajana kestävien elämäntapojen osa-alueista ja siitä, miten voimme tuottaa ympäristöön positiivista kädenjälkeä työmme kautta (kuva).

Myös THL:n suunnalta on tullut esiin kiinnostusta uudistettua käyntirunkoa kohtaan. Hankkeen aikana kävi vielä aiempaa selvemmäksi, että myös muu neuvoloiden henkilökunta tarvitsee lisäkoulutusta kestävyysasioiden huomioimisesta työssä – esimerkiksi neuvolalääkärit. Kevään työryhmässä nousi esiin tarve saada ravitsemussuositukset tukemaan planetaarista, terveyttä edistävää ruokavaliota. Myös lisäkoulutuksen tarve tuli esiin.

LSV:n ympäristöjaosto on saanut Kestävä Lahti -säätiön rahoituksen Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä -projektille, joka jatkaa Lahden neuvoloiden aloitettua työtä syksyllä 2021. Projektissa koulutetaan neuvoloiden ja perhekeskuksen henkilöstöä (n. 70 henkilöä) kestävien elämäntapojen edistämisestä ja luodaan malli, joka voidaan ottaa käyttöön lapsiperheiden hyvinvoinnin ja ympäristöystävällisyyden edistämisessä missä päin Suomea tahansa.