Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n kehitysyhteistyön seminaari ‘Oppiva ja vaikuttava terveysalan kehitysyhteistyö’

Share

LSV:n kehitysyhteistyön seminaari ‘Oppiva ja vaikuttava terveysalan kehitysyhteistyö’ pidettiin lauantaina 17.11.2018 Lääkäriliiton tiloissa Lääkäritalossa. Seminaariin osallistui LSV:n kehitysyhteistyön aktiiveja, lääketieteen opiskelijoita ja muita teemoista kiinnostuneita.

LSV kiittää lämpimästi Lääkäriliittoa ja erityisesti Lääkäriliiton Mervi Kattelusta tilojen tarjoamisesta ja käytännön järjestelyistä.

 

LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden oppi

Seminaarissa tarkasteltiin kestävän ja vaikuttavan terveysalan kehitysyhteistyön osatekijöitä. Oppia haettiin erityisesti kahdesta hiljattain päättyneestä LSV:n kehitysyhteistyöhankkeesta: Perun Shipibo-hankkeesta (vuosina 2012-16) ja Nepalin mielenterveyshankkeesta (vuosina 2012-14 ja 2015-17). Molempien hankkeiden osalta kuultiin puheenvuorot hankkeiden ulkoisilta arvioitsijoilta, jotka kävivät arviointejaan varten paikan päällä tutustumassa hankkeisiin ja niiden tuloksiin.

Perun hankkeen evaluaattori Hanna Mäenpää (esitys pdf) nosti esityksessään esiin tärkeänä seikkana paikallisten rakenteiden hyödyntämisen hankkeissa – näin hankkeessa kyettiin varmistamaan, että uudet toimintamallit jäivät käyttöön myös hankkeen päätyttyä. Tärkeää kestävyyden näkökulmasta on myös pyrkiä kehittämään paikallista kapasiteettia ja osallistaa nuoria. Perun hankkeen hankeryhmä täydensi Mäenpään esitystä hankkeen opeista (esitys pdf).

Nepalin hankkeen evaluaattori Kristian Wahlbeck (esitys pdf) piti LSV:n hankkeen hyvinä tuloksina mm. paikallisen mielenterveysosaamisen vahvistamista, korkeatasoista hankehallintoa ja hyvin suunniteltua vaikuttavuustutkimusta. Wahlbeckin mukaan tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. hankeorganisaatioiden tavoitteiden yhteneväisyyden varmistamiseen, laadulliseen prosessiarviointiin ja digitaalisten kanavien hyödyntämiseen hankkeissa. Nepalin hankkeen hankeryhmä esitteli hankkeen oppeja (esitys pdf) sekä hankkeen tuloksista tehtyä tutkimusta (esitys pdf).

 

Vaikuttaminen osana terveysalan kehitysyhteistyötä

Seminaarin iltapäivässä keskusteltiin siitä, miten voidaan tehdä vaikuttamistyötä osana terveysalan kehitysyhteistyöhankkeita. Aiheeseen johdattelivat Mariko Saton esitys vaikuttamistyöstä (esitys pdf) ja Matti Parryn esitys yhteistyöstä WHO:n kanssa kehitysmaissa (esitys pdf).

Mariko Sato esitteli keinoja vaikuttamistyön tekemiseen kehitysyhteistyöhankkeissa. Sato korosti paikallisen kontekstin ja toimijoiden tuntemuksen tärkeyttä vaikuttamistyössä. Vaikuttamisessa pyritään saamaan aikaan laajempia muutoksia, sellaisia jota yksi kehitysyhteistyöhanke ei yksin pysty saamaan. Sen vuoksi vaikuttamistyössä on tärkeää verkostoitua muiden toimijoiden kanssa ja rakentaa koalitioita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Matti Parry esitteli Maailman terveysjärjestön ja muiden keskeisten YK-järjestöjen toimintaa ja antoi vinkkejä siihen miten kehitysyhteistyöhankkeissa voidaan tehdä yhteistyötä YK-järjestöjen kanssa omien vaikuttamistavoitteiden edistämiseksi.

 

Lopuksi vielä 4 oppia vaikuttavaan terveysalan kehitysyhteistyöhön seminaarin keskustelun pohjalta:

  1. Varmista että tunnet hyvin paikallisen kumppanijärjestön ja paikalliset resurssit. Ei riitä, että hankkeelle on varmistettu hyvä ja luotettava paikallinen kumppani – oppiminen ja tutustuminen kumppanin jatkuu koko hankkeen ajan. Yhteisellä oppimisella varmistetaan, että visio on yhteinen ja että dialogi on riittävän avointa, jotta mahdollisista ongelmista uskalletaan puhua suoraan.
  2. Linkitä oman hankkeen tavoitteet laajempiin kansallisiin kehittämistavoitteisiin. Kun verkostoidutaan samoja tavoitteita ajavien järjestöjen ja viranomaisten kanssa, niin pienempikin hanke voi olla kokoaan vaikuttavampi.
  3. Osallista paikalliset mukaan tavoitteiden laatimiseen ja toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen. Varmistat näin, että hanke on sensitiivinen paikallisten omille tavoitteille ja toimintatavoille – tämä edistää vaikuttavuutta ja kestävyyttä.
  4. Hankkeen arvioinneista saa arvokasta oppia hankkeen kehittämiseen. Arviointeja kannattaa tehdä jo hankkeen ollessa käynnissä, jotta hanketta osataan tarvittaessa uudelleenohjata arvioinnin suositusten perusteella. Mikäli arviointi tehdään vasta hankkeen päätyttyä jää oppimisen hyöty laihemmaksi.