Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 4/2018 Rauha: Asevelvollisuuden muutoksen tuulet Suomessa

Share

ASEVELVOLLISUUDEN MUUTOKSEN TUULET SUOMESSA

Asevelvollisuus Suomen sotilaallisen puolustuksen näkökulmasta, sukupuolineutraali asevelvollisuus Norjan mallin mukaisesti ja asevelvollisuuden haastajat olivat aiheina Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) syyskuisessa seminaarissa. Kansalaisten maanpuolustustahto on vahva ja asepalvelukseen hakeutuu entistä enemmän naisia. Kuinka sukupuolineutraali asevelvollisuus vaikuttaa puolustukseen?

Keskustelu asevelvollisuudesta ja sen sukupuolittuneisuudesta sai jatkoa järjestöjen edustajien ja puolustusvoimien yhteisessä tilaisuu­dessa. Asevelvollisuus haasteiden edessä? –seminaarissa käsiteltiin rauhaa, sukupuolta ja yleistä asevelvollisuutta. Puolustusvoimien mu­kaan naiset voivat suorittaa asepalveluksen kaikissa aselajeissa maa-­, meri-­ ja ilmavoimissa. Onko sukupuolella väliä ja tulisiko Suomen ot­taa mallia Norjan sukupuolineutraalista mallista? Armeijan puheen­vuorojen lisäksi vaihtoehtoisia asevelvollisuusmalleja esittivät siviili­näkökulmasta turvallisuuspoliittinen ajatushautomo Elisabeth Rehn Bank of Ideas ry ja rauhanjärjestö Sadankomitea.

Seminaarissa käsiteltiin maanpuolustuksen sopeutumista muuttu­vaan asevelvollisuuden ympäristöön sukupuolen näkökulmasta. Puo­lustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatinkenraali Jukka Sonninen, ker­toi Suomen varusmiespalveluksen vetävän puoleensa yhä enemmän naispuolisia hakijoita. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voi hakea kerran vuodessa. Ennätyksellinen määrä, 1516 naista, haki armeijaan tänä vuonna. Edellisvuosina luku on ollut 500–600.

Tasa­-arvoisen palveluksen mukaan naisten koulutus ei eroa mies­alokkaiden vastuista tai mahdollisuuksista. Sonnisen mukaan naiset ovat kiinnostuneita johtajakoulutuksesta. ­– Asevelvollisuus elää ajassa, puolustus ei ole uhrattavissa. Kaikille ihmisille on meillä tarvetta, Son­ninen kommentoi lisäten naisten reservimäärän olevan jo 7900. Nor­jassa asevelvollisuuslain uudistuksen tavoitteena on kasvattaa naisten osuutta armeijassa yli 20 prosentin.

TASA-ARVOA JA VALIKOINTIA NORJASSA

Norjassa on ollut sukupuolineutraali valikoiva asepalvelus vuodesta 2015, kutsunnat ovat koko ikäluokalle. Asepalvelukseen on tunkua, hakijoista noin joka kuudes valitaan asepalvelukseen. Kutsunnat ovat naisille pakolliset, mutta asepalveluksen suorittaminen on vapaaeh­toista.

Norjassa naiset ovat saaneet hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen vuodesta 1977 lähtien. Naiset ovat vahvasti edustettuina aktiivipalve­luksessa: naisia on 1400 eli 12 prosenttia noin 16 000 armeijan työntekijästä mukaan lukien useita kenraaleita. Norjalainen kenraali Kristin Lund on edennyt kansainvälisellä uralla merkittävään YK-­tehtävään. Norjan sukupuolineutraali asevelvollisuus on Suomen puolustusasia­mies, everstiluutnantti Janne­-Pekka Sarpoman mukaan pysynyt sekä naiset että miehet huomioivana.

– Kaikki mitä näette, on se mitä on olemassa, Sarpoma käänsi norjasta suomeksi kuvaillessaan norjalaisten maanpuolustustavoitetta.

Kolme vuotta Norjassa Suomen puolustusasiamiehenä työskennellyt Sarpoma ei huomannut kenttätutkimuksen aikana naisten kokevan seksuaalista häirintää yhteisissä tuvissa, mutta ainakin aikaisemmin asenteellista sanallista kohtelua naisia kohtaan on esiintynyt. – Naisella tulee olla jonkin verran rintakarvoja, Sarpoma sanoo kuulleensa min­kälainen nainen pärjää armeijassa.

HAASTAJIEN PUHEENVUORO – LUOVUTAAN KUTSUNNOISTA

Onko vapaaehtoinen asepalvelus toimivampi malli ja turvaako se maan kokonaisturvallisuuden paremmin? Asevelvollisuuden haastaji­na olivat Elisabeth Rehn Bank of Ideas ry:n puheenjohtaja Kaisa­Maria Tölli ja Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen. Joukkokokonaisuu­den tuottaminen voi olla vanhentunut malli nykypäivän maanpuolus­tuksessa, joten haastajat esittelivät omien malliensa mukaisia ideoita ja kehitysehdotuksia. Tunteita herättävästä aiheesta huolimatta kes­kustelu ja aika salissa jaettiin tasapuolisesti yhteiskunnallisen vaikut­tamisen osapuolille.

Riippumattoman turvallisuuspoliittisen ajatushautomo Bank of Ide­asin puheenjohtajan mukaan yhteiskunta ei hyödynnä resurssejaan tehokkaasti, sillä esimerkiksi kaikkia motivoituneita ei osallisteta pal­velukseen. Yhdistyksen ideoiman kansalaispalvelusmallin etuina ovat kokonaisturvallisuuden edistäminen, osallistavuus, yhdenvertaisuus ja kustannustehokkuus. Sähköinen esivalintakirje lähetettäisiin koko ikäluokalle, ja kansalaispalveluksen suorittajat saisivat tuloistaan vero­vähennyksen. Jatkoselvityksen teemoina esille nousivat talous, varau­tumispalvelus, varaamisrekisteri ja totaalikieltäytyjät.

Sadankomitean mallia esitelleen Lahtisen mukaan nykyinen järjes­telmä on sekä epätasa-­arvoinen että tehoton. Vapaaehtoisuus ja va­lintakokeet takaavat sen, että koulutettavat ovat motivoituneita ja sotilastehtäviin soveltuvia. – Laaja asevelvollisuus on myös ihmisoike­usongelma, jonka takia Suomessa on mielipidevankeja, hän lisäsi.

Bank of Ideas, Kansalaispalvelus kokonaisturvallisuuden tueksi –selvi­tys (23.5.2018) on luettavissa: https://www.bankofideas.fi/raportit/

Anna-Maria Tukiainen

LSV:n viestintäharjoittelija