Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 4/2018 Kehitysyhteistyö: Ihmisoikeudet ja stigma Somalian tuberkuloosityössä

Share

IHMISOIKEUDET JA STIGMA SOMALIAN TUBERKULOOSITYÖSSÄ

Tuberkuloosi on yleinen terveysongelma Somaliassa, mutta yleisyydestään huolimatta se on usein
vaiettu sairaus – tuberkuloosiin liittyy Somaliassa vahva stigma. Ihmiset saattavat ajatella
tuberkuloosin olevan vain köyhien sairaus. Joidenkin mielestä tuberkuloosi on rangaistus omista tai
jonkun läheisen pahoista teoista.

LSV:n vuonna 2017 Somaliassa teettämän kyselyn mukaan tuberkuloosi herättää ihmisissä pelkoa
(85,5 % vastanneista, N=169). Tuberkuloosia sairastavien läheiset ja yhteisö saattavat suhtautua
tuberkuloosia sairastavaan hyljeksivästi. LSV:n kyselyssä 60 % vastanneista kertoi välttelevänsä
tuberkuloosia sairastavia yhteisössään ja lähipiirissään.

LSV:n tuberkuloosityössä on huomattu stigman olevan Somaliassa keskeinen hyvän hoidon este.
Stigma saattaa olla niin vahva, ettei ihminen hakeudu hoitoon, vaikka tietäisi sitä tarvitsevansa.

Stigman hälventäminen on tärkeää, sillä tuberkuloosi leviää huolestuttavaa vauhtia Somaliassa. Vain
alle 40 prosenttia sairastuneista ihmisistä diagnosoidaan. Mikäli ihmiset eivät hakeudu hoitoon häpeän
tai tiedon puutteen vuoksi, on tuberkuloosityö kestämättömällä pohjalla.

LSV:n tuberkuloosityötä ohjaa ”Tuberkuloosihoidon peruskirja potilaille” (”The Patients’ Charter for
Tuberculosis Care”), joka on YK:n Stop TB Partnershipin yhdessä tuberkuloosipotilaiden kanssa laatima
peruskirja tuberkuloosipotilaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Peruskirjan ohjaavat periaatteet ovat potilaskeskeisyys ja ihmisoikeudet. Sen tavoitteena on
tuberkuloosipotilaiden ja heidän yhteisöjensä voimaannuttaminen tiedon lisäämisellä, positiivisilla ja
avoimuuteen pohjautuvilla hoitosuhteilla sekä laadukkaalla ja tehokkaalla hoidolla.

Stigmaa vastaan pyritään taistelemaan pitkäkestoisesti monin eri tavoin. Asenteiden muutos vie aikaa.
Yhteisössä annetaan tietoa sairaudesta ja korjataan ihmisten virheellisiä käsityksiä tuberkuloosista,
sen syistä ja hoidosta. Uskonnolliset ja perinteiset johtajat on otettu mukaan tähän työhön, sillä heillä
on paljon vaikutusvaltaa ihmisten mielipiteisiin. Yhteisöjen johtajat ovat osallistuneet innokkaasti
LSV:n koulutuksiin ja vieneet tietoa eteenpäin yhteisön parissa.

LSV on ollut mukana perustamassa Somalimaahan potilasfoorumia, jossa jaetaan tietoa ja ihmisten
tarinoita hoidosta ja toipumisesta. Foorumilla myös ajetaan potilaiden oikeutta tulla kuulluksi ja
vaikuttaa hoitokäytäntöihin.

Teksti: Mariko Sato
LSV:n ohjelmapäällikkö

Kuva: Mustafa Saeed