Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kannanotto 15.9.15: Oikeus terveyteen turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomalle

Share

Ministeri Juha Rehula on 1. heinäkuuta 2015 vastannut kansanedustaja Emma Karin kirjalliseen kysymykseen (KVV30/2015) paperittomien terveydenhuollosta. Ministeri Juha Rehula ilmoittaa, että asia ei ole hallitusohjelmassa. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta, vähentää kuntien kustannuksia ja pidättäytyy antamasta niille uusia tehtäviä. Ministerin vastauksessa nostetaan esiin Global Clinic ja kuntien mahdollisuus hoitaa asia vapaaehtoisesti, kuten Helsingissä.

Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa säädetään oikeudesta terveyteen. Sopimukset asettavat minimivelvoitteet erityisen haavoittuvassa asemassa olevien osalta. Niiden mukaan naisilla tulisi olla oikeus maksuttomaan synnytystä edeltävään hoitoon, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen hoitoon. Lapsilla tulisi olla oikeus terveyspalveluihin samoin perustein kuin Suomen kansalaisilla.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja välttämättömään huolenpitoon. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan lakiesityksen HE 343/2014 osalta, että lakiesityksessä oli kyse ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistasosta, joka kuuluu kaikille (PeVL 73/2014 vp). Lakiesityksen raukeaminen tarkoittaa, että vähimmäistasoa ei ole tällä hetkellä turvattu. Perustuslain mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tätä velvollisuutta ei voi sysätä kuntien vapaaehtoisuuden, yksityisen hyväntekeväisyyden tai kolmannen sektorin vastuulle.

Vapaaehtoisvoimin toimivalla Global Clinicillä tavataan toistuvasti ihmisiä, jotka on käännytetty julkisen terveydenhuollon palveluista, vaikka heidän terveydentilansa vaatisi hoitoa. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat epätietoisia siitä, mitä hoitoa nykyisen terveydenhuoltolain puitteissa on mahdollista antaa potilaalle. Nykyisen lainsäädännön pitäisi turvata kiireellinen hoitoon pääsy. Pulmalliseksi on osoittautunut kiireellisen hoidon tulkitseminen pelkästään päivystykselliseksi hoidoksi. Kaikkea muuta hoitoa vaille jääneiden potilaiden joukossa on myös raskaana olevia naisia ja pieniä lapsia. Esimerkiksi raskauden seurantaa tai lasten rokotuksia ei nykylain puitteissa järjestetä.

Tilanne on epäinhimillinen jokaisen palveluiden ulkopuolelle jäävän kannalta, mutta vaikea myös lääkäreille ja terveydenhuollon henkilökunnalle, jotka epävarmuuden vuoksi käännyttävät ihmisiä pois palveluista. – Nykyinen tilanne on vastoin lääkärin etiikkaa, jonka mukaan potilaan yhteiskunnallisen aseman ei tulisi vaikuttaa potilaan saamaan hoitoon. Lääkäreiden kannalta on kestämätöntä, että lääkärin ammattietiikka ja terveydenhuollon toimintaperiaatteet ovat keskenään ristiriidassa, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Hoitoon pääsyn viivyttäminen on myös taloudellisesti lyhytnäköistä. Kiireellinen hoito on oikea-aikaista hoitoa kalliimpaa (EU:n perusoikeusvirasto 2015). Ruotsissa paperittomien hoidon laajentaminen samantyyppiseksi kuin edellisen hallituksen antamassa lakiesityksessä HE 343/2014 oli esitetty, jäi kustannusvaikutuksiltaan alle puoleen arvioidusta (Statskontoret 2015).

Jokaiselle Suomessa oleskelevalle tulee turvata lain tasolla oikeudet julkisen terveydenhuollon palveluihin vähintään samassa laajuudessa kun turvapaikanhakijoille. Asia tulee korjata viipymättä.

Kannanotossa mukana:

Suomen Lääkäriliitto ry, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry, Pakolaisneuvonta ry, Amnesty International Suomen osasto, Emmaus Helsinki ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin seurakuntien erityisnuoriso- ja diakoniatyö, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Monika-Naiset liitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Pro-tukipiste ry, Rikosuhripäivystys, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Caritas ry, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen UNICEF ry, Tehy ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Vammaisfoorumi ry/Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus, Hilma Vapaa liikkuvuus –verkosto, Väestöliitto, Yhteiset Lapsemme ry

Lisätietoja:

Suomen Lääkäriliitto ry: Lauri Vuorenkoski, p. 044 5630556 lauri.vuorenkoski(at)laakariliitto.fi Lääkärin sosiaalinen vastuu ry: Heli Salmi, heli.salmi(at)lsv.fi Pakolaisneuvonta ry: Veera Vilkama p. 045 8437979, veera.vilkama(at)pakolaisneuvonta.fi Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry: Satu Heinola satu.heinola(at)gmail.com

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, jotka asettavat minivelvoitteet terveyspalveluille:

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus)

Yleissopimus lapsen oikeuksista

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja