Kehitysyhteistyö

LSV koordinoi Suomen ulkoasiainministeriön tukemia terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita, joita paikalliset kumppaniorganisaatiot toteuttavat.

Lyhyesti hankkeistamme

Nepalin erityislapsihanke

Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikko. Vammaisuuteen liittyy edelleen suuri stigma ja vaikka suurin osa nepalilaisista lapsista aloittaa nykyisin koulun, näkö- ja kuulovammaiset lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja ovat suuressa syrjäytymisriskissä. Erityislapsihankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran piirikunnassa.

 

 

 

 

Somalian tuberkuloosin torjuntahanke

Tuberkuloosi on edelleen yksi kehitysmaiden merkittävimmistä kansanterveysongelmista. Somaliassa tauti on yleinen etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa, joista esimerkkeinä voidaan mainita kouluttamattomat ihmiset, lapset ja maan sisäiset pakolaiset. Terveydenhuollon parantaminen vaatii teknistä ja taloudellista tukea maan ulkopuolelta. Hankkeessa koulutetaan laboratoriohenkilökuntaa, tuetaan Somalimaan Hargeisassa toimivaa tuberkuloosilaboratoriota ja luodaan pohjaa koko maan kattavalle laboratorioverkostolle.

 

 

 

 

Terveyspolitiikka

LSV toimii kotimaassa kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon puolesta. Toiminnan painopisteenä on pitkään ollut lääkärien ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden korostaminen. Muita toiminta-aloja ovat paperittomien terveyspalveluiden kehittäminen ja ympäristökysymykset.

 

PapeTe-hanke

paperittomien terveydenhuolto-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja tukea paperittomien potilaiden hoitoonpääsyä suuntaamalla ohjaus- ja neuvontatyötä paperittomille potilaille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 

PapeTe-hankkeen tarkoitus on,

tukea Global Clinicin vapaaehtoisten lääkäreiden, hoitajien, psykologien sekä hammaslääkäreiden toimintaa klinikalla esimerkiksi koordinoimalla asiakkaiden auttamiseen tarvittavia tulkkauspalveluita. Lisäksi vapaaehtoisten kanssa järjestetään terveysneuvontailtamia Global Clinicin asiakkaille. Iltamien tarkoituksena on antaa asiakkaille monipuolista terveystietoa ja apua omahoidon tueksi. Hankkeessa jalkaudutaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle ja tuotetaan opas- ja informaatiomateriaalia hoitohenkilökunnalle.

Hankkeen neuvontapuhelin,

 044 744 9933 (arkisin klo 9-15)

palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Neuvontapuhelimessa tarjotaan asiantuntija-apua paperittomien henkilöiden hoitokäytännöistä ja hoitomahdollisuuksista. Papete-hanke myös tuottaa ja käännättää eri kielille terveydenhoitoesitteitä, joita voidaan jakaa paperittomille asiakkaille sekä terveysalan ammattilaisille.

PapeTe-hankkeen tavoitteena on,

olla mukana parantamassa paperittomien oikeutta terveydenhoitoon. Esimerkiksi Helsingissä tarjotaan samat oikeudet raskaana oleville ja lapsille sekä päivystyspalvelut samaan hintaan kuin kansalaisille, mutta muu terveydenhuolto jää hyväntekeväisyyden varaan. Terveys kuuluu ihmisoikeuksiin ja terveydenhuollon ammattilaisilla on myös oikeus tehdä työnsä lakien ja ammattietiikkansa mukaisesti. Sekä Suomen lait ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat tarjoamaan riittävän terveydenhuollon eikä se tällä hetkellä paperittomien henkilöiden kohdalla toteudu.

PapeTe-uutiset

 

Global Clinic

Global Clinic on terveyden- ja sairaanhoitoa sekä juridista neuvontaa tarjoava vapaaehtoisvoimin ylläpidetty klinikka. Palvelut ovat ensisijaisesti tarkoitettu potilaille, jotka eivät ole oikeutettuja julkiseen terveydenhoitoon.

Global Clinic on avoin kaikille,

kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen. Global Clinicin toimintaa koordinoi usean eri kansalaisjärjestön muodostama paperittomien verkosto.

Tue Global Clinicin toimintaa,

Global Clinic ohjaa toimintaa tukevia raha- ja tarvikelahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä, yhdistyksiltä ja riippumattomilta tahoilta potilaiden lääke- ja tutkimuskuluihin. Lahjoitetut varat käytetään jatkuvasti potilaiden tarpeiden mukaan.

 

 

Seminaarit & Koulutukset

LSV järjestää mahdollisuuksien mukaan luentoja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille kiinnostuneille. Olemme järjestäneet asiantuntijaluentoja mm. lobbaamisesta, lääkärien mediasuhteesta, zika-viruksesta, synnytystavoista meillä ja muualla, TTIP-sopimuksen vaikutuksesta terveyssektoriin, valinnanvapaudesta sote-uudistuksesaa ja tasa-arvosta terveydenhuollossa. LSV tekee laajasti yhteistyötä muiden järjestöjen sekä mm. Lääkäriliiton kanssa. Olemme esillä myös Lääkäripäivillä ja muissa alan tapahtumissa.

Rauhantyö

Rauhantyö ja erityisesti joukkotuhoaseiden vastustaminen on alusta lähtien ollut yksi LSV:n toiminnan peruspilareita. LSV syntyi 80-luvun alussa, jolloin ydinsodan uhka oli kouriintuntuva.

Ydinaseilta ei voi suojautua,

ennaltaehkäisy on ihmiskunnan ainoa keino selviytyä. LSV on vuonna 1980 perustetun ja rauhan Nobelilla palkitun järjestön, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) jäsen. Lääkärin Sosiaalisen Vastuun puheenjohtaja toimii myös ajankohtaisesti IPPNW:n yleiskokouksen puheenjohtaja.

Kansainväliset kongressit,

LSV on järjestänyt Suomessa monia IPPNW:n kongresseja ja julkaissut yhdessä kokoomateoksen War or Health. Rauhanjaoston kautta jäsenet voivat myös osallistua erilaisiin kansanvälisiin tapahtumiin ja matkoihin. Matkoihin on LSV:n jäsenillä haettavissa matka-apurahoja. Suomessa opiskelijat järjestävät koulutuksia ja erilaisia tempauksia – mm. lääketieteellisten kirjojen keräämistä Pohjois-Koreaan.

Pienaseväkivallan vähentämiseksi,

järjestämme seminaareja, julkaisemme artikkeleita ja pyrimme vaikuttamaan päättäjiin liittyen aserajoituksiin. Rauhanjaostolla on yhteistyötä nigerialaisten kollegojen kanssa, joiden kanssa toteutetaan aseellista väkivaltaa vastaan suunnattuja radio-ohjelmia Nigeriassa. Rauhanryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja erityisesti opiskelijat ovat tervetulleita sekä kansainväliseen toimintaan että vaikuttamistyöhän päättäjien suuntaan.

Rauhanjaoston kuulumiset